Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Trắng sống
Hình 3: Cũng không thể giết được Trắng

Đen 1 như trong hình 1 và quân tam giác là 1 nước tesuji phá mắt (tesuji = thủ cân ~ “nước đi thông minh”). Sau trắng 2, Đen chơi 3, dọa bắt 2 quân với nước vồ ngược ở “a” hoặc dọa bắt ở “b”.

Nếu Đen dọa bắt với 1 như trong hình 2, Trắng sẽ tạo hình mắt bằng cách chơi ở điểm cốt yếu với 2 (Chú ý rắng a và b là miai, nghĩa là nếu Đen chơi a thì Trắng chơi b và ngược lại. Trong trường hợp nào Trắng cũng sẽ có 2 mắt.

Đen 1 như trong hình 3 cũng không giết được Trắng. Trắng 2 sẽ chơi ở điểm cốt yếu và kết quả tương tự với hình 2 (chú ý 2 điểm “a” và “b”)
Comments