Cờ thế 056 - [3 phút] - [1-kyu]

posted May 8, 2013, 11:06 PM by Cờ Vây   [ updated May 13, 2013, 4:28 AM ]
Đen làm thế nào để phá được mắt của Trắng trong trường hợp này?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

[Đáp án]
Comments