Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Sai lầm 1 - Đấu cướp
Hình 3: Sai lầm 2 - Sống chung!

Đen nên đơn giản lùi về với 1 trong hình 1. Sau nước này, Trắng không thể làm gì để tạo sống.

Nếu Đen bẻ với 1 như trong hình 2, Trắng sẽ ném vào với 2. Nếu Đen bắt với 3, Trắng sẽ tạo thế cướp với 4 để tạo sống cho đám quân của mình.

Nếu thay vì 3 như trong hình 2, đen lại lùi về với 3 như trong hình 3, Trắng sẽ bắt quân với 4 và trắng sẽ sống với seki (sống chung).
Comments