Cờ thế 055 - [3 phút] - [1-kyu]

posted May 6, 2013, 10:42 PM by Cờ Vây   [ updated May 8, 2013, 9:00 AM ]
Đen có thể làm gì trong trường hợp này?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

Comments