Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Đen xử lý sai
Hình 3: Vẫn không có hy vọng!

Hãy nhìn ba quân đen được đánh dấu trong hình 1, đó là điểm cốt yếu để tạo mắt. Trắng cố tình gây khó khăn với 2 nhưng Đen chắc chắn sống sau nước 3. Nếu Đen chọn điểm "a" thì vẫn sống tuy nhiên sẽ bị mất điểm.

Ở hình 2, nếu Đen đi vào 1, Trắng chỉ cần đi nước 2 và nhóm của Đen sẽ chết.

Tại hình 3, Đen có cố gắng tạo mắt với 1 nhưng Trắng 2 đã triệt hết đường sống của Đen. (Xem thêm ở thế cờ số 35)
Comments