Cờ thế 054 - [5 phút] - [1-kyu]

posted Apr 28, 2013, 5:43 AM by Cờ Vây   [ updated Apr 29, 2013, 6:48 AM ]
Đen nguy hiểm, nhưng nếu tạo hình tốt, Đen có thể sống.

Giải đầy đủ trong 5 phút = 1-kyu

[Đáp án]
Comments