Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Đen mắc sai lầm Hình 3: Không có hy vọng!

Đen nên áp sát với  1 để ngăn không cho Trắng nối về, đồng thời đe dọa sẽ tạo mắt ở đây. Sau nước số 5, Đen an tòan với seki (sống chung).

Sau khi Trắng đi ở điểm 2, Đen tuyệt đối không nên nối lại ở 3 như hình 2. Trắng sẽ bẻ vào với 4 và nhóm của Đen chắc chắn chết.

Ở hình 3, Đen 1 muốn chặn không cho Trắng nối về, nhưng lại không có động thái tạo mắt. Sau Trắng 2, Đen hòan toàn trở thành hình chết.
Comments