Cờ thế 053 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 25, 2013, 6:57 PM by Cờ Vây   [ updated Apr 28, 2013, 1:11 AM ]
Trắng đã tấn công vào điểm cốt yếu của Đen với quân tam giác. Đen phải làm sao?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

[Đáp án]
Comments