300 thế cờ sống-chết [chi tiết]

Cờ thế 059 - [3 phút] - [1-dan]

posted Jun 13, 2013, 12:32 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:32 AM ]

Đen có thể làm gì ở đây?

1 đẳng - Giải đầy đủ trong ba phút.

Cờ thế 058 - [3 phút] - [1-kyu]

posted May 16, 2013, 9:03 PM by Cờ Vây   [ updated May 16, 2013, 9:03 PM ]

Nếu đến lượt Đen chơi ở đây, Đen có thể làm gì?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

Cờ thế 057 - [1 phút] - [1-kyu]

posted May 15, 2013, 10:14 AM by Cờ Vây   [ updated May 15, 2013, 10:15 AM ]

Đâu là điểm cốt yếu để ngăn Trắng tạo hai mắt?

Giải trong 1 phút = 1-kyu

Cờ thế 056 - [3 phút] - [1-kyu]

posted May 8, 2013, 11:06 PM by Cờ Vây   [ updated May 13, 2013, 4:28 AM ]

Đen làm thế nào để phá được mắt của Trắng trong trường hợp này?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

[Đáp án]

Cờ thế 055 - [3 phút] - [1-kyu]

posted May 6, 2013, 10:42 PM by Cờ Vây   [ updated May 8, 2013, 9:00 AM ]

Đen có thể làm gì trong trường hợp này?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

Cờ thế 054 - [5 phút] - [1-kyu]

posted Apr 28, 2013, 5:43 AM by Cờ Vây   [ updated Apr 29, 2013, 6:48 AM ]

Đen nguy hiểm, nhưng nếu tạo hình tốt, Đen có thể sống.

Giải đầy đủ trong 5 phút = 1-kyu

[Đáp án]

Cờ thế 053 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 25, 2013, 6:57 PM by Cờ Vây   [ updated Apr 28, 2013, 1:11 AM ]

Trắng đã tấn công vào điểm cốt yếu của Đen với quân tam giác. Đen phải làm sao?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

[Đáp án]

Cờ thế 052 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 25, 2013, 2:07 AM by Cờ Vây   [ updated Apr 25, 2013, 6:40 PM ]


Đen có thể giết Trắng lợi dụng Trắng đang thiếu khí. Điểm cốt yếu nằm ở đâu?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

Cờ thế 051 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 18, 2011, 7:49 PM by Cờ Vây

Hình cờ này thường xuất hiện trong các ván đấu. Đen có thể giết Trắng không?

Giải trong ba phút = 1-kyu

Cờ thế 050 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 6, 2011, 6:18 PM by Cờ Vây

Đen làm sao để tạo sống trong góc?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

1-10 of 59