Cờ thế 009 - [1 phút] - [28-kyu]

posted Jan 29, 2011, 2:27 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]
Trắng không thể tạo 2 mắt. Đâu là điểm cốt yếu của hình cờ này?
Giải trong vòng 1 phút = 28-kyu
Comments