Cờ thế 005 - [10 giây] - [28-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:43 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]
Đen làm sao để giết Trắng?
Comments