Cờ thế 003 - [1-phút] - [28-kyu]

posted Jan 23, 2011, 5:13 AM by Le T.   [ updated Jun 13, 2013, 12:59 AM by Cờ Vây ]
Để tạo sống cho nhóm một nhóm quân, điều quan trọng nhất là tạo được 2 mắt thật. Điểm cốt yếu trong hình cờ của đen là ở đâu?

Giải trong vòng 1 phút = 28-kyu
Comments