Cờ thế 012 - [3 phút] - [25-kyu]

posted Jun 13, 2013, 12:56 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:57 AM ]
Đây là một trong những hình cờ sống chết căn bản. Hãy phân tích và chỉ ra điểm cốt yếu tại đây.


Comments