Cờ thế 011 - [3 phút] - [25-kyu]

posted May 16, 2013, 8:46 PM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:57 AM ]
Trắng đang bị vây rất nguy hiểm. Cần phải xử lý chính xác để tạo sống cho nhóm quân trong góc. Đâu là điểm cốt yếu của hình cờ này?

Nếu đến lượt Đen đi, Đen chơi thế nào để giết Trắng?

Giải đầy đủ trong 3 phút = 25-kyu
Comments