Cờ thế 010 - [2 phút] - [25-kyu]

posted May 15, 2013, 10:01 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]
Nếu đến lượt Đen đi, Đen cần phải làm gì?

Nếu đến lượt Trắng đi, Trắng có thể làm gì?
Comments