Cờ thế 001 - [30-kyu]

posted Jan 22, 2011, 9:35 PM by Le T.   [ updated Jun 13, 2013, 12:59 AM by Cờ Vây ]
Hình sống chết căn bản: Đen làm sao để giết Trắng?

Comments