900 thế cờ sống chết căn bản [Chi tiết]

Cờ thế 012 - [3 phút] - [25-kyu]

posted Jun 13, 2013, 12:56 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:57 AM ]

Đây là một trong những hình cờ sống chết căn bản. Hãy phân tích và chỉ ra điểm cốt yếu tại đây.


Cờ thế 011 - [3 phút] - [25-kyu]

posted May 16, 2013, 8:46 PM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:57 AM ]

Trắng đang bị vây rất nguy hiểm. Cần phải xử lý chính xác để tạo sống cho nhóm quân trong góc. Đâu là điểm cốt yếu của hình cờ này?

Nếu đến lượt Đen đi, Đen chơi thế nào để giết Trắng?

Giải đầy đủ trong 3 phút = 25-kyu

Cờ thế 010 - [2 phút] - [25-kyu]

posted May 15, 2013, 10:01 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]

Nếu đến lượt Đen đi, Đen cần phải làm gì?

Nếu đến lượt Trắng đi, Trắng có thể làm gì?

Cờ thế 009 - [1 phút] - [28-kyu]

posted Jan 29, 2011, 2:27 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]

Trắng không thể tạo 2 mắt. Đâu là điểm cốt yếu của hình cờ này?
Giải trong vòng 1 phút = 28-kyu

Cờ thế 008 - [1 phút] - [28 kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:50 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]

Đen có thể tạo sống không khi thế Trắng bên ngoài quá dày?

Cờ thế 007 - [1 phút] - [28-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:47 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]

Với hình cờ này của Trắng, Đen có thể làm gì không?

Cờ thế 006 - [1 phút] - [28-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:46 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]

Trắng có 2 mắt, Đen có thể giết Trắng không?

Cờ thế 005 - [10 giây] - [28-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:43 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]

Đen làm sao để giết Trắng?

Cờ thế 004 - [28-kyu]

posted Jan 23, 2011, 7:21 AM by Le T.   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM by Cờ Vây ]

Đen có thể tạo 2 mắt không?

Cờ thế 003 - [1-phút] - [28-kyu]

posted Jan 23, 2011, 5:13 AM by Le T.   [ updated Jun 13, 2013, 12:59 AM by Cờ Vây ]

Để tạo sống cho nhóm một nhóm quân, điều quan trọng nhất là tạo được 2 mắt thật. Điểm cốt yếu trong hình cờ của đen là ở đâu?

Giải trong vòng 1 phút = 28-kyu

1-10 of 12