Cờ thế 002 - [1 phút] - [20-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:14 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]
Đen làm sao để cứu được 2 quân đen tam giác?

Giải trong 1 phút = 20-kyu
Comments