Cờ thế 001 - [1 phút] - [20-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:12 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]
Đen phải làm sao để hoàn toàn vây Trắng vào trong?

Giải trong 1 phút = 20 kyu
Comments