Cờ thế 005 - [3 phút] - [20-kyu]

posted Jun 13, 2013, 12:47 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]
Đen có thể làm gì ở đây?

20-kyu - Giải đầy đủ trong 3 phút
Comments