Cờ thế 004 - [3 phút] - [20-kyu]

posted May 16, 2013, 8:57 PM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]
Đến lượt Đen đi, đâu là nước tốt nhất của Đen?

Giải đầy đủ trong 3 phút = 20-kyu.
Comments