Cờ thế 003 - [2 phút] - [20-kyu]

posted May 15, 2013, 9:53 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]
Trắng phải làm sao để chạy thoát hai quân trắng đã đánh dấu?

Giải trong 2 phút = 20-kyu
Comments