421 cờ thế [chi tiết]

Cờ thế 005 - [3 phút] - [20-kyu]

posted Jun 13, 2013, 12:47 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]

Đen có thể làm gì ở đây?

20-kyu - Giải đầy đủ trong 3 phút

Cờ thế 004 - [3 phút] - [20-kyu]

posted May 16, 2013, 8:57 PM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]

Đến lượt Đen đi, đâu là nước tốt nhất của Đen?

Giải đầy đủ trong 3 phút = 20-kyu.

Cờ thế 003 - [2 phút] - [20-kyu]

posted May 15, 2013, 9:53 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]

Trắng phải làm sao để chạy thoát hai quân trắng đã đánh dấu?

Giải trong 2 phút = 20-kyu

Cờ thế 002 - [1 phút] - [20-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:14 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]

Đen làm sao để cứu được 2 quân đen tam giác?

Giải trong 1 phút = 20-kyu

Cờ thế 001 - [1 phút] - [20-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:12 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 1:00 AM ]

Đen phải làm sao để hoàn toàn vây Trắng vào trong?

Giải trong 1 phút = 20 kyu

1-5 of 5