Trả lời

Trả lời 1: nếu Đen cố chơi 1 trong hình 20, Trắng sẽ chặn ở 2 và Đen vẫn bị đánh bắt. nếu Đen cố chạy tiếp với 3 và dọa bắt quân trắng đánh dấu, Trắng sẽ chẹn nốt khí còn lại và ăn 3 quân đen với 4.
Hình 20 Hình 21 Hình 22

Trả lời 2: Trắng không thể thoát được trừ khi Đen mắc sai lầm lớn. Khi Trắng kéo dài với 1 trong hình 21, Đen phải ép với 2. Trắng không có cách nào kéo dài khí sau khi Đen chơi 4. Nếu Trắng đánh 5, Đen dọa bắt với 6 và bắt cả nhóm quân với 8.

Tuy nhiên, nếu Đen chơi 2 từ phía ngoài với 2 trong hình 22, Trắng sẽ bẻ ở 3 và 2 quân đánh dấu chỉ còn 2 khí, trong khi nhóm quân trắng có tới 3 khí. Trắng sẽ bắt được nhóm quân đen trước với trắng 5 và 7.
Trả lời 3: Đen phải phòng thủ với 25. Nếu Đen bỏ qua, Trắng sẽ dọa bắt quân đánh dấu với 1 trong hình 23. Nếu Đen cố chạy với 2 và 4, Trắng sẽ ép tiếp với 3 và 5, Đen sẽ bị ép chạy vào góc và không thể kéo dài khí thêm được nữa, Trắng bắt được 4 quân với 7.
Comments