07. Quân, khí và bắt quân

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về luật bắt quân trong Cờ Vây. Tôi sẽ trình bày về việc vây bắt một quân hoặc nhóm quân trong một ván cờ như thế nào, và sau đó sẽ có một vài bài tập đơn giản.

Quân trắng trong hình 1 nằm ở giữa bàn cờ có 4 khí xung quanh, là 4 điểm ‘a’ trong hình 2. Nếu Đen có cả 4 điểm này thì sẽ bắt được 1 quân trắng. Ví dụ vì Đen đã chặn được 3 khí trong hình 3, nên Đen có thể bắt được quân trắng nếu nước tiếp theo đến lượt mình. Trong tình huống này, bên Trắng đang bị đánh bắt (atari). Đen bắt quân trắng với Đen 1 trong hình 4. Kết quả được thể hiện trong hình 5.

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5

Quân trắng nằm ở trên biên trong hình 6 có 3 khí, là những điểm ‘a’ trong hình 7. Nếu Đen chặn được 2 khí, quân tắng sẽ bị đánh bắt (atari) như trong hình 8. Đen 1 trong hình 9 sẽ bắt quân trắng và kết quả được thể hiện trong hình 10

Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10

Quân trắng nằm trong góc ở hình 11 chỉ có 2 khí là những điểm ‘a’ trong hình 12. Nếu Đen chặn được 1 khí, quân trắng sẽ bị đánh bắt như trong hình 13. Đen 1 trong hình 14 sẽ bắt quân trắng và kết quả được thể hiện trong hình 15.

Hình 11 Hình 12 Hình 13 Hình 14 Hình 15

Bạn có thể bắt được nhiều hơn 1 quân nếu bạn vây được tất cả các khí. Sau đây là một vài ví dụ.
Trong hình 16, có 3 nhóm hai quân trắng bị đánh bắt (atari). Đen có thể bắt những nhóm quân đó như trong hình 17 và hình 18 thể hiện kết quả.
Hình 16 Hình 17 Hình 18

Dù một nhóm quân có rất nhiều quân với bất kỳ hình dạng như thế nào, nó vẫn có thể bị bắt nếu tất cả khí bị chẹn. Trong hình 19 có 4 ví dụ như vậy. Đen 1 bắt 12 quân ở góc trên trái, 4 quân ở góc dưới trái, 3 quân ở góc trên phải và 3 quân ở góc dưới phải.
Khi bạn bắt được quân trong một ván cờ, bạn sẽ để chúng riêng ra một nơi, thường là trong nắp của bát đựng cờ của mình. Sau khi ván cờ kết thúc, bạn sẽ đặt chúng lại vào đất của đối phương.

Hình 19

Người dịch: Takaji Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Comments